หน้ามองฟ้าเท้าหยั่งดิน : ข้าวโพดยั่งยืน

หน้ามองฟ้าเท้าหยั่งดิน : ข้าวโพดยั่งยืน    ที่ผ่านมาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มักตกเป็นจำเลยสังคม โดยเฉพาะการรุกพื้นที่ป่า ขณะที่ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านเรายังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ…ต้องนำเข้ากว่า 90% เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ รวมถึงมิให้ชาวไร่ข้าวโพดรุกพื้นที่ป่า อันจะส่งผลต่อการกีดกันทางการค้าของต่างประเทศ ปี 2559 เทศบาลตำบลบัลลังก์ จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ในรูปแบบ “บัลลังก์โมเดล” ให้เป็นต้นแบบการยกระดับศักยภาพกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา นำความรู้และเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ สามารถรับมือกับความเสี่ยง ทั้งภัยแล้ง โรคระบาดได้ ขณะเดียวกันปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยั่งยืน ผลผลิตเพิ่ม และคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด สร้างรายได้ที่มั่นคง แก้ปัญหาความยากจน และการบุกรุกพื้นที่ป่า รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างการเผาตอซัง สำหรับปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มในส่วนของแอปพลิเคชัน สำหรับการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและขนส่งร่วมกันของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบัลลังก์และใกล้เคียง เน้นการใช้รถเกี่ยวและรถขนส่งในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ระหว่างคนในชุมชน พร้อมกับส่งเสริมการใช้…เกษตรกรรายใดเรียกใช้รถตัด รถขนส่ง ผ่านแอปพลิเคชันนี้ เพื่อนำผลผลิตมาขายให้โรงอาหารสัตว์ซีพีเอฟโดยตรง จะได้บวกเงินรับซื้อผลผลิตเพิ่มอีก กก.ละ 10 สตางค์ นอกจากยกระดับมาตรฐานการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบย้อนกลับ และยิ่งตอกย้ำให้ตลาดต่างประเทศรับรู้ ไทยไม่รับซื้อข้าวโพดจากพื้นที่ผิดกฎหมายหรือรุกป่า “บัลลังก์โมเดล” นับเป็นพื้นที่แห่งแรกของไทย ที่ผนึกพลังภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน ช่วยยกระดับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยแบบครบวงจร ตั้งแต่ปลูกจนถึงตลาด และผลจากการทำมาเป็นปีที่ 4 จากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 184 คน พื้นที่ปลูก 4,700 ไร่ ขยายสู่ 814 ครอบครัว พื้นที่รวม 18,000 ไร่.

หน้ามองฟ้าเท้าหยั่งดิน : ข้าวโพดยั่งยืน Read More »