slick gene ขนสั้นทนร้อน

(Slick Gene) คืออะไs?

โคที่มีลักษณะขนสั้น มีต้นกําเนิดมาจากโคพันธุ์เซเนโพร (Senepol) จากเกาะเซนต์ครอย ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทาง ตอนใต้สุดของหมู่เกาะเวอร์จิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ซึ่งโคพันธุ์ดังกล่าวมีพันธุกรรมพิเศษ สลิคยืน (Slick Allele) ส่งผลให้มีความสามารถในการทนต่อสภาวะเครียดจาก ความร้อน และลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นได้มากกว่าโคทั่วไป

ลักษณะขนสั้น เกิดจากการกลายพันธุ์ของยืนภายใน (Prolactin Receptor Gene) ส่งผลให้โคสามารถควบคุมอุณหภูมิ ภายในร่างกายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งพันธุกรรมพิเศษสลิคยืน (Slick Allele) นี้เองเป็นพันธุกรรมเด่น (Dominant) สามารถส่งผลให้เกิดการแสดง ออกทางลักษณะได้อย่างชัดเจนในรุ่นลูก

โคที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนชื้น (อุณหภูมิมากกว่า 26 องศาเซลเซียส และความชื้นมากกว่า 50 %) ตลอดเวลา จะเกิดความ เครียดสะสมที่เกิดจากความร้อน (Heat Stress)

เมื่อความเครียดสะสมที่เกิดจากความร้อน (Heat Stress) เพิ่มขึ้น การกินได้ของโคจะลดลง ซึ่งส่งผลให้ปริมาณผลผลิตน้ํานม ลดลง และเกิดปัญหาระบบสืบพันธุ์ตามมา

หากโคมียีนนขนสั้นทนร้อนก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับอุณหภูมิร่างกายของโค ประกอบกับการจัดการเพื่อลดความ ร้อนสะสมของฟาร์ม (เช่น พัดลมไอน้ํา และอื่นๆ) ส่งผลให้ความเครียดสะสมที่เกิดจากความร้อน (Heat Stress) ลดลง ซึ่งทําให้ปัญหาที่ กล่าวมาข้างต้นลดลงได้อย่างมีนัยสําคัญ

ฟาร์มในเขตภูมิภาคร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย ประเทศพม่า ประเทศอินเดีย และในแถบภูมิภาคเอเชีย มีความเหมาะสมอย่างมาก เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดตลอดทั้งปี เป็นสิ่งท้าทายอย่างมากในการเลี้ยงโคนม

ยีนนขนสั้นทนร้อน จะเป็นตัวช่วยหนึ่งในการลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฟาร์มโคนมในพื้นที่ดังกล่าว

มีนักปรับปรุงพันธุ์มากมาย ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ยีนนขนสั้นทนร้อน เช่น มหา วิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) และมหาวิทยาลัยเปอร์โตริโก (University of Puerto Rico)

แผนภาพที่ 1 (Figure 1) ฝูงโคนมรีด ของมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม พบว่าโครีดพันธุ์ขาวดําที่มียีนนขนสั้นทนร้อน (Slick Holstein) มีอุณหภูมิร่างกายเฉลี่ยต่ํากว่ากลุ่มโคทั่วไป (Holstein)

แผนภาพที่ 2 (Figure 2) การศึกษาของมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) แสดงการเปรียบเทียบผลผลิตน้ํานมระหว่าง โครีดพันธุ์ขาวดําที่มียีนนขนสั้นทนร้อน (Slick Holstein) โครีดพันธุ์ขาวดําทั่วไป (Holstein)

ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคลอดในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม-ธันวาคม) และกลุ่มที่คลอดในช่วงฤดูร้อน

พบว่าทั้งสองกลุ่มทดลอง โครีดพันธุ์ขาวดําที่มียีนนขนสั้นทนร้อน (Silick Holstein) มีผลผลิตน้ํานมในช่วงพีคนม (หลังคลอด 60-90 วัน) ที่มากกว่าโครีดพันธุ์ขาวดําทั่วไป (Holstein) โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนที่ มีความแตกต่างอย่างชัดเจน

ปัจจุบันทาง ซีเล็คไซร์ (Select Sires) ในนามชอง เวิลด์ไวด์ ไซร์ (World Wide Sires) มีพ่อพันธุ์ทั้งสิ้น 3 ตัว ที่มียีนนขนสั้นทนร้อน แบบผสม (Heterozygous) ซึ่งสามารถถ่ายทอดพันธุกรรมที่ดีให้กับ รุ่นลูก รุ่นหลาน

SEDONA

SENECA

SOLAR-P

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้​. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม