Logo-CPF-small-65png

ไฮโกร พรีวีน (HI-GRO PREWEAN)
ไฮโกร โพสต์วีน (HI-GRO POSTWEAN)

ไฮโกรพรีวีน สำหรับลูกสุกรแรกเกิด อาหารนวัตกรรมใหม่ ทดแทนนมแม่ เสริมภูมิคุ้มกัน สร้างความแข็งแรง กินดี โตต่อเนื่อง

ฟาร์มของท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

         ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของประเทศไทยได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สุกรพันธุ์โดยทั่วไปมีแนวโน้มให้ขนาดครอกเกิดที่มากขึ้นลูกดกมากขึ้นบางฟาร์มมีขนาดครอกเกิดมากกว่า 15 ตัว ทำให้ในแต่ละฟาร์มต้องพบปัญหาการเลี้ยงลูกสุกรตั้งแต่ระยะก่อนหย่านมจนถึงหลังหย่านมในสัปดาห์แรก ฟาร์มของท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่

  • ปัญหาลูกสุกรแรกเกิดมีขนาดตัวเล็กลง เนื่องจากแม่สุกรมีขนาดครอกที่สูงขึ้น
  • อัตราการตายในเล้าคลอดสูง แม่สุกรมีน้ำนมเลี้ยงลูกไม่เพียงพอ น้ำหนักหย่านมน้อย แคระแกร็น
  • ปัญหาของลูกสุกรหลังหย่านม (weaning stress & post weaning stress) ในด้านการเปลี่ยนอาหารจากการเดิมกินนมแม่มากินอาหารอ่อน-นม  การเติบโตหยุดชะงักเนื่องจากลูกสุกรส่วนใหญ่กินอาหารไม่เป็นหลังหย่านม ส่งผลให้ลูกสุกรระยะอนุบาลมีขนาดต่างกันและแคระแกร็น

     การใช้อาหารเสริม เช่น อาหารเหลว (HI-GRO PREWEAN) ควบคู่ไปกับอาหารเลียราง (Creep Feed) ให้แก่ลูกสุกร จึงเป็นแนวทางที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการลดปัญหาแม่สุกรผลิตน้ำนมไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกสุกร และเพิ่มอัตราการเลี้ยงรอด รวมทั้งประสิทธิภาพการผลิตของลูกสุกรหย่านม ไฮโกร พรีวีน (HI-GRO PREWEAN) และไฮโกร โพสต์วีน (HI-GRO POSTWEAN) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับลูกสุกร ที่ได้รับการพัฒนาให้มีส่วนประกอบของอาหารลูกสุกร (Dry Feed) และนมผง (Milk Replacer) รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์เดียว เมื่อนำไปผสมน้ำอุณหภูมิห้อง แล้วจะได้อาหารในลักษณะข้นหนืดขึ้น (Soft Gel) เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จึงดูน่ากินมากขึ้น ลูกสุกรได้รับสารอาหารครบถ้วนตรงตามความต้องการของร่างกาย เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกสุกร โดยไฮโกร พรีวีน  ใช้สำหรับลูกสุกรในเล้าคลอดและสามารถใช้ได้กับลูกสุกรหย่านมเร็ว (Split wean) ส่วนไฮโกร โพสต์วีน ใช้สำหรับลูกสุกรในเล้าอนุบาลหลังหย่านมเพื่อลดปัญหา Set- back ช่วยให้การเจริญเติบโตในช่วงหลังหย่านมไม่สะดุดส่งผลให้ประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรขุนดีขึ้น

เกิดอะไรบ้างกับลูกสุกรหลังหย่านม?

     การผสมอาหารเหลวโดยทั่วไปพบปัญหาการผสมที่ไม่เข้ากัน เกิดการแยกชั้นระหว่างอาหารกับน้ำ แต่ไฮโกร พรีวีน และ ไฮโกร โพสต์วีนมีคุณลักษณะที่เข้ากันกับน้ำได้ดีและมีความข้นหนืดขึ้น ใช้ได้สะดวกเหมือนการละลายนมผง เพียงละลายอาหาร 1 ส่วนในน้ำ 3 ส่วนแล้วตั้งไว้ 15-20 นาที จากนั้นคนให้เข้ากัน ลูกสุกรจะกินได้ง่ายขึ้น และเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ

ลูกสุกรที่ใช้อาหารไฮโกร พรีวีน

ลูกสุกรหย่านมที่ใช้อาหารไฮโกร โพสวีน

   ไฮโกร พรีวีน และ ไฮโกร โพสต์วีน ถือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารลูกสุกรชนิดใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาประสิทธิภาพการผลิตสุกร (Product Solution) โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ให้ลูกดก ช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงรอดในลูกสุกรดูดนม ไม่ชะงักการเจริญเติบโตในสุกรหลังหย่านม และช่วยเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพในสุกรขุน ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างประโยชน์ให้กับวงการผลิตสุกรระดับอุตสาหกรรมในประเทศ อีกทั้งยังสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์การเลี้ยงสุกรของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยีการผลิตและใช้อาหารสุกร ถือเป็นต้นแบบการเลี้ยงสุกรแนวใหม่ในเอเชีย

เพิ่มอัตราการเลี้ยงรอดและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยอาหารไฮโกร พรีวีน และไฮโกร โพสต์วีน

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อทีมขายหรือแจ้งเราได้ที่นี่

แบบให้ความยินยอม สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยการคลิก “ยินยอม” ข้าพเจ้า ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงยินยอมให้ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร1 (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และ/หรืออีเมล รวมถึง หมายเลขสมาชิก จำนวนยอดซื้อขายสินค้าและบริการ (ในกรณีที่ท่านได้รับพิจารณาให้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่าง ๆ เช่น เพื่อการสำรวจพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของข้าพเจ้าสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และเพื่อการวิเคราะห์และจัดทำโฆษณาสำหรับการโปรโมทสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า ข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมข้างต้นได้ทุกเมื่อ และการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบซึ่งสิทธิของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามฐานทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1 บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หมายถึง นิติบุคคลหนึ่งนิติบุคคลใดหรือหลายนิติบุคคลดังต่อไปนี้ (1) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (4) บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (5) บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (6) บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (7) บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด (8) บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด (9) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด (10) บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด (11) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) (12) บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือ (13) บริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้​. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับ
ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)