ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ พลังงานหมุนเวียนเพื่อการทดแทน

ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ พลังงานหมุนเวียนเพื่อการทดแทน

ก๊าซชีวภาพ คือ ก๊าซชีวภาพชนิดหนึ่งที่เกิดจากการย่อยสลายของเสียจากสัตว์ เช่น มูลสัตว์ เครื่องปฏิกรณ์ก๊าซชีวภาพที่ไม่ใช้ออกซิเจน กระบวนการนี้ทำให้เกิดก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่สามารถดักจับและใช้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้ ถือเป็นทางเลือกที่ยั่งยืน เหมาะกับแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิม มีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน ที่ก่อให้เกิดผลเสีย ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ แหล่งพลังงานหมุนเวียน จากของเสียจากสัตว์เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สามารถทดแทน ที่ไม่หมุนเวียน เช่น เชื้อเพลิงฟอสซิล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ก๊าซชีวภาพช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพสูงสู่ชั้นบรรยากาศ การจัดการของเสีย การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียจากสัตว์เป็นทางออกสำหรับการจัดการมูลสัตว์ที่เหมาะสม และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ที่เป็นผลพลอยได้ที่เหลือจากการผลิตก๊าซชีวภาพ เช่น กากอาหาร สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน และลดความจำเป็นในการใช้ปุ๋ยเคมี สุขอนามัยที่ดีขึ้น การผลิตก๊าซชีวภาพสามารถปรับปรุงสุขอนามัยและสภาวะสุขภาพได้โดยการลดปริมาณของเสียและลดความเสี่ยงของการกระจายของโรค ขั้นตอนการผลิตก๊าซชีวภาพ การเก็บมูลสัตว์ : ขั้นตอนแรกคือ การรวบรวมมูลสัตว์ เช่น มูลสัตว์ ในพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม การบำบัดของเสียล่วงหน้า : ของเสียที่นำผสมกับน้ำเพื่อสร้างสารละลายซึ่งผ่านการบำบัดเพื่อลดปริมาณของแข็ง การย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจน : การใช้สารละลายป้อนเข้าไปในเครื่องย่อยที่ไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งเป็นภาชนะปิดสนิทเพื่อให้ของเสียแตกตัวและผลิตก๊าซ การผลิตก๊าซชีวภาพ : จุลินทรีย์ในบ่อหมักจะทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ในของเสียผลิต ซึ่งประกอบด้วยก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่ การรวบรวมและจัดเก็บก๊าซชีวภาพ : ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จะถูกรวบรวม และมีการเก็บไว้ในที่เก็บก๊าซ การใช้ก๊าซชีวภาพ : สามารถนำไปใช้ในการหุงต้ม ทำความร้อน หรือผลิตกระแสไฟฟ้า ข้อควรปฏิบัติก่อนนำก๊าซมาใช้งาน การดักน้ำในท่อและส่งก๊าซ การผลิตก๊าซชีวภาพที่ได้มีการมัก และมีความชื้นสูง เมื่อก๊าซไหลผ่านท่อส่งก๊าซที่มีอุณหภูมิต่ำ จะทำให้ความชื้นกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ สะสมจนอุดตันทางเดินของก๊าซ การปรับลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการปรับลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะปฏิบัติก็ต่อเมื่อมีความจำเป็น ในกรณีที่ก๊าซชีวภาพที่ได้มีสัดส่วน ของก๊าซมีเทนต่ำค่อนข้างมาก อยู่ในระดับที่จุดไฟติดยาก การปรับลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นก๊าซพิษ และเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือไอน้ำ จะทำให้เปลี่ยนสภาพเป็นกรดซัลฟูริก เป็นสาเหตุของฝนกรดหรือไอกรด มีความสามารถกัดกร่อนโลหะและวัสดุอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี นอกจาก การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ทำให้ได้ก๊าซที่ผลิตขึ้นจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ก๊าซที่ได้เหล่านี้สามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ประโยชน์ในการหุงต้ม ให้แสงสว่าง หรือนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงได้ ทั้งนี้การผลิตก๊าซชีวภาพจึงมีประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก ทาง CPF เราจึงมีการพัฒนาการบริการ เพื่อสนับสนุนเพื่อสร้างความสำเร็จธุรกิจฟาร์มอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องวิชาการจากทีมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง สำหรับนักธุรกิจฟาร์มขนาดกลาง ใหญ่ เรามีศูนย์รวมบริการสำหรับธุรกิจฟาร์ม แบบครบวงจร จบทุกปัญหาที่ Farm Solutions ที่สามารถช่วยดูแล และสนับสนุนการเติบโตธุรกิจฟาร์ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ : http://www.cpffarmsolutions.com ขอแนะนำบริการของเราที่จะช่วยให้เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้รับความสะดวก ประหยัด คุ้มค่ามากขึ้นด้วยเว็บไซต์สั่งซื้ออาหารสัตว์ออนไลน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://cpffeedsolution.com/cpffeed-smart-merchant/

ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ พลังงานหมุนเวียนเพื่อการทดแทน Read More »