Logo-CPF-small-65png
  • รักษาสมดุลในกระเพาะหมัก
  • เพิ่มการย่อยได้และการดูดซึมสารอาหาร
  • เพิ่มปริมาณน้ำนม
  • เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ทำให้สุขภาพแข็งแรง
  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • แร่ธาตุออแกนิคดูดซึมได้ง่าย
  • ลดปัญหาขาดพลังงานหลังคลอด
  • เพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำนม
  • เพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์
  • ลดความเครียดจากความร้อน

เสียงตอบรับจากผู้ใช้อาหารโคนม ซีพี 005-18 เจพลัส

แบบให้ความยินยอม สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยการคลิก “ยินยอม” ข้าพเจ้า ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงยินยอมให้ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร1 (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และ/หรืออีเมล รวมถึง หมายเลขสมาชิก จำนวนยอดซื้อขายสินค้าและบริการ (ในกรณีที่ท่านได้รับพิจารณาให้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่าง ๆ เช่น เพื่อการสำรวจพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของข้าพเจ้าสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และเพื่อการวิเคราะห์และจัดทำโฆษณาสำหรับการโปรโมทสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า ข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมข้างต้นได้ทุกเมื่อ และการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบซึ่งสิทธิของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามฐานทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1 บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หมายถึง นิติบุคคลหนึ่งนิติบุคคลใดหรือหลายนิติบุคคลดังต่อไปนี้ (1) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (4) บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (5) บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (6) บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (7) บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด (8) บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด (9) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด (10) บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด (11) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) (12) บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือ (13) บริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)