อาหาร ลูกโค + โครุ่น

ซีพี 973 จีเอ็ม
ใช้สำหรับ ลูกโคแรกเกิดถึงอายุ 3 เดือน

โปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยกว่า 20
ไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
กากไม่มากกว่าร้อยละ 9
ความชื้นไม่มากกว่าร้อยละ 13

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม